Hệ thống oxy trợ nhuộm

- Oxy 1,9%: Không kích hoạt màu, chỉ đưa ánh sắc, Không thể làm nhạt màu và chỉ sử dụng với màu Vibration
- Oxy 3%, 6%, 9%, 12%: Dùng để pha trộn màu Explosion và màu Vibration (oxy 3%)
Khuyến cáo: Khi dùng với giấy bạc, khuyến cáo giảm cấp độ oxy xuống 50% so với khi không dùng giấy bạc